TAG YOUR IDEAS: MIHNEA MIHALACHE FIASTRU X FREE NOW
/for English please scroll down

25 februarie – 20 martie 2020
Curator: Eugen Rădescu

Vernisaj: 25 februarie 2020, ora 20:00
Control Club
str. Constantin Mille 4 (intrarea liberă)

Follow us on Instagram: instagram.com/tagyourideas

Proiectul TAG YOUR IDEAS prezintă în această lună o întâlnire cu Mihnea Mihalache-Fiastru,  un artist multidisciplinar, care pe scena alternativă a Control-ului, deschisă zilnic și aproape non-stop, propune o instalație de fotografie comprimată în detalii urbane pe care le recunoaștem cu toții.

„Vorbind despre fotografiile sale, Mihnea Mihalache Fiastru povestea că ”Imaginile pe care le fac sunt poveștile pe care nu mai ajung să le scriu, iar poveștile pe care le scriu sunt imaginile pe care nu mai ajung să le fac”. Despre asta este vorba în fotografia lui Mihnea, despre amintiri și un trecut care nu mai este dar, bizar, îl poți simți încă. Detaliile construiesc imaginea, iar imaginea construiește fotografia – orașul devine subiect de investigație iar oamenii și străzile expiră trasee pe care Mihnea le suprinde în fotografiile sale”, descrie curatorul Eugen Rădescu instalația lui Fiastru pentru TAG YOUR IDEAS.

TAG YOUR IDEAS este o nouă platformă de comunicare vizuală a orașului, ce completează nevoia de susținere a unui manifest artistic care ne înfrumusețează existența. Zilnic, sute de oameni vin la Control Club pentru promisiunea pe care o respectăm: THE ALTERNATIVE. De aceea, în fiecare lună, un nou artist va reinterpreta peretele-panou din curtea interioară a clubului Control, susținând un discurs început deja de alți artiști despre modul în care poate fi exploatat spațiul public în cadrul orașului, la intersecția dintre public și privat. Melajul eclectic pe care îl creăm cu acest proiect complează un dialog cultural urban pe care l-am început acum 11 ani.

TAG YOUR IDEAS: MIHNEA MIHALACHE-FIASTRU X FREE NOW

Detaliile urbane din instalația de fotografie reprezintă imagini care au fost realizate în perioada 2016-2017 în timpul unor prospecțiuni personale ale artistului în sudul orașului. Acestea nu au fost și nu vor fi incluse în vreo serie și sunt parte dintr-o arhivă personală de documentare.

Povestea fotografiei din autoturism este din apropierea unei foste întreprinderi inaugurată în interbelic și care și-a atins vârful de lucru în perioada comunistă. Este situată pe un bulevard în trecut pavat cu piatră cubică, pe trotuarul căruia se crea tot timpul agitație după-amiaza la terminarea orelor de lucru, porțiunea din fața întreprinderii fiind și stație de autobuz și tramvai, și care era neîncăpătoare la finalul zilei de lucru. Muncitorii părăseau trotuarul și ieșeau pe carosabil, iar șoferii erau nevoiți să încetinească sau chiar să oprească motoarele pentru a nu face vreun accident. Imaginea este, într-un fel, o recreere a perspectivei șoferului în acel viraj, într-un alt timp, în vremuri mult mai sigure.

A doua fotografie marchează spațiul unei curți dintr-o zonă veche a orașului unde mai mulți pasionați de modele de autoturisme din anii ’80 și începutul anilor ’90 se strâng în fiecare sfârșit de săptămână pentru a-și manifesta pasiunea.

Mihnea Mihalache-Fiastru este artist, lucreză cu imagine și text, a realizat două seriale web de docu-ficțiune în perioada 2015-2016, colaborează cu diferite publicații, este autor a două volume de proză documentară “Tehnologia expunerii universale” (2018) și “Expres” (2019) și a expus în cadrul festivalului de fotografie REFORMA Photo Days 2019. Are în pregătire o carte foto/ de obiect de fotografii polaroid. Trăiește și lucrează în București.

Eugen Rădescu este manager cultural și curator, specializat în relativism moral. A scris pentru diferite reviste și publicații naționale și internaționale. A fost, printre altele, curatorul Bucharest Biennale 1 (2005), al expozițiilor “How Innocent Is That?”, “Common Nostalgia” la Pavilion, “Hidden Shadows/Roma stories” Mobius Gallery, București. Este co-editorul PAVILION – journal for politics and culture, co-directorul Bucharest Biennale și președinte al board-ului organizațional BUCHAREST BIENNALE. Este membru al board-ului de selecție apexart New York (SUA). inut numeroase prelegeri și conferințe la diverse instituții, printre care apex, New York; Badisher Kunstverein, Karlshrue; Casa Encedida, Madrid; Paris Photo, Paris, Gulbenkian Centre, Lisabona, Kunsthalle, Viena. A publicat cartea “How innocent is that?” la Revolver Book, Berlin și “QUEER. Istorii ilustrate” la Black Button Books, București. Este lector la Universitatea București și profesor asociat Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Locuiește și lucrează în București.

Începând din luna noiembrie 2019, Clever devine FREE NOW, consolidându-și poziția de cea mai folosită aplicație de mobilitate urbană ce integrează serviciile de e-hailling și ridesharing, din România. Misiunea companiei este să eficientizeze transportul și traficul din orașe pentru a spori calitatea vieții.

Un proiect susținut de FREE NOW

Manager de proiect: Alexandru Manda

Graphic design: Filip Cocoș

Parteneri: IQADS, IGLOO, FEEDER.RO

+

(EN)

TAG YOUR IDEAS: MIHNEA MIHALACHE-FIASTRU X FREE NOW

February 25 – March 20 2020
Curator: Eugen Rădescu

Opening: February 25, 8 p.m.
Control Club
4th Constantin Mille Street (free entrance)

Follow us on Instagram: instagram.com/tagyourideas

The TAG YOUR IDEAS project presents this month a meeting with Mihnea Mihalache-Fiastru, a multidisciplinary artist, who, on the alternative scene of Control, open daily and almost non-stop, proposes a photography installation compressed in urban details easy to recognised.

“Speaking about his photos, Mihnea Mihalache-Fiastru explained that” The pictures I make are the stories I can’t write anymore, and the stories I write are the pictures I can’t get anymore.” This is Mihnea’s photography stories, about memories and a past that no longer exists, but, bizarrely, you can still feel it. The details build the image, and the image builds the photo – the city becomes the subject of investigation and the people and streets exhale routes that Mihnea presents in his photos,” describes curator Eugen Rădescu’s installation for TAG YOUR IDEAS.

TAG YOUR IDEAS is a new visual communication platform for the city, completing the need to support an artistic manifestation that embraces our existence. Every day, hundreds of people come to Control Club for the promise we all respect: THE ALTERNATIVE. This is why, every month, a new artist will redesign the space of Control Club’s inner courtyard, sustaining a speech which has been already reflected by other artists about how public space can be exploited within the city, at the intersection between public and private. The eclectic conversation we create with this project completes an urban cultural dialogue that Control Club has started 11 years ago.

TAG YOUR IDEAS: MIHNEA MIHALACHE-FIASTRU X FREE NOW

The urban details of the photo installation represent images that were taken during 2016-2017, as part of some personal surveys of the artist in the south of the city. These were not and will not be included in any series and are part of a personal documentation archive.

The story of the photo inside the car is close to a former company launched in the interwar period and which reached its peak during the communism. It is located on a boulevard which in the past was paved with cubic stone, while on its sidewalk was created agitation at the end of the working hours, the portion in front of the company being also a bus and tram station. The entire place was highly inconvenient at the end of the working day. The workers were leaving the sidewalk and followed the road, and the drivers were required to slow down or even stop the engines to avoid an accident. The image is, in a way, a recreation of the driver’s perspective on that turn, at another time, in much safer times.

The second photo marks the space of a courtyard in an old city centre where many car enthusiasts from the ’80s and the early’ 90s gather every weekend to showcase their passion.

Mihnea Mihalache-Fiastru is an artist working with image and text. He created two web series of docu-fiction between 2015 and 2016, collaborates with different publications, is author of two volumes of documentary prose “Tehnologia expunerii universale” (2018) and “Expres” (2019) and was included in REFORMA Photo Days 2019 Photo Fair. He is currently working on a book of polaroid items/photography. He lives and works in Bucharest.

Eugen Rădescu is cultural manager, curator with background in moral relativism and political ethics. He wrote for various magazines and newspapers. He curated, among others, Bucharest Biennale 1 (2005) with the theme “How Innocent Is That?”, “Common Nostalgia” la Pavilion, “Hidden Shadows/Roma stories” Mobius Gallery, Bucharest. . He is co-editor of PAVILION – journal for politics and culture and co-director of Bucharest Biennale and the chairman of the organisational board of PAVILION and BUCHAREST BIENNALE. He is member of the selection board at apexart NYC. He held different lectures at several institutions such as apex, New York, Badisher Kunstverein, Karlshrue, Casa Encedida, Madrid, Paris Photo, Paris,  Gulbenkian Centre, Lisbon, Kunsthalle, Wien. He published the book “How Innocent Is That?” at Revolver Book Berlin and “QUEER. Istorii ilustrate” la Black Button Books, Bucharest. He is professor at Bucharest University and Babeș-Bolyai University, Cluj. Lives and works in Bucharest.

Starting November 2019, Clever becomes FREE NOW, consolidating its position as the most used urban mobility application integrating e-hailling and ridesharing services in Romania. The mission of the company is to make city transport and traffic more efficient in order to increase the quality of life.

A project supported by FREE NOW

Project manager: Alexandru Manda

Graphic design: Filip Cocoș

Partners: IQADS, IGLOO, FEEDER.RO

Share This