27 noiembrie – 22 decembrie 2019

Curator: Eugen Rădescu

Vernisaj: 27 noiembrie 2019, ora 20:00

Follow us on Instagram

*for english please scroll down

Geostrategic love

Proiectul TAG YOUR IDEAS continuă seria de artiști – invitați cu Răzvan Ion, unul dintre cei mai cunoscuți susținători ai artelor contemporane și a libertății de exprimare în toate formele ei. Astfel, pe scena alternativă a Control-ului, deschisă zilnic și aproape non-stop, Răzvan Ion propune o instalație care invită la o căutare a orașului în care fiecare dintre noi trăim, o reprezentare a locuirii temporare care ne preocupă.

“Estetica propusă de fotografiile lui Răzvan Ion este una a lipsei, amintirilor (ne)asumate, a patologiilor umane stilizate. A seducției. A seducției imaginii și textului. Pentru a putea „accesa” imaginația, apelăm la cursul normal al lucrurilor, atunci când ne găsim în regimul ei, totul trimite către o transcendență, iar pentru cel care apelează la imaginație, aceasta devine un miraj. Unmiraj vizual,” descrie curatorul Eugen Rădescu lucrarea lui Răzvan pentru TAG YOUR IDEAS.

TAG YOUR IDEAS este o nouă platformă de comunicare vizuală a orașului, ce completează nevoia de susținere a unui manifest artistic care ne înfrumusețează existența. Zilnic, sute de oameni vin la Control Club pentru promisiunea pe care o respectăm: THE ALTERNATIVE. De aceea, în fiecare lună, un nou artist va reinterpreta peretele-panou din curtea interioară a clubului Control, susținând un discurs început deja de alți artiști despre modul în care poate fi exploatat spațiul public în cadrul orașului, la intersecția dintre public și privat. Melajul eclectic pe care îl creăm cu acest proiect complează un dialog cultural urban pe care l-am început acum 11 ani.

TAG YOUR IDEAS: RĂZVAN ION X FREE NOW

Roza vânturilor este reprezentarea grafică a frecvenței vântului pe cele opt direcții cardinale și intercardinale, într-un anumit punct sau într-o anumită zonă de pe un teritoriu, aici orașul ca reprezentare a locuirii. Reprezentarea printr-un obiect (lupă) creează iluzia căutării unui reper pentru a întregi viziunea ansamblului. Roza reprezentată în “Geostrategic Love” este și ea parțială.

Lipsește ceva, ceva ce trebuie căutat, găsit, adăugat, construit. Dacă ne apropiem, orașul ca loc al atașamentului și reprezentare a tot ceea ce suntem în parcursul zilnic, capătă o structură diferită, explică Răzvan Ion.

Răzvan Ion este teoretician, curator și manager cultural. A fost profesor asociat la University of California, Berkeley; Lisbon University; Central University of New York; University of London; Sofia University; University of Kiev etc. A ținut prelegeri și conferințe la diferite instituții academice și de artă precum Witte de With, Rotterdam; Kunsthalle Vienna; Art in General, New York; Calouste Gulbenkian, Lisabona; Casa Encedida, Madrid etc. Este co-fondator al Bucharest Biennale, Pavilion Journal și Reforma Photo Days (împreună cu Eugen Rădescu). Ca artist a expus în Bucharest Biennale, Poznan Biennial, SKC Gallery – Belgrad, Muzeul Național de Artă – Cluj-Napoca, ICA – București, NY Experimental Festival, InterFACES – Bangkok, Centro Cultural del Matadero – Madrid, Going Public – Milano, International Photo Ljubljana, CCA Ekaterinburg, Muzeul Național de Artă – Timișoara, ICA Budapesta, New Langton – San Francisco etc. A fost profesor la Universitatea București, unde a predat un curs de gândire critică și studii curatoriale.

Recent a curatoriat Bucharest Biennale 8 împreună cu Beral Madra. Este coodonator și curator șef al creart Gallery din 2017. Trăiește și lucrează la Viena.

Eugen Rădescu este manager cultural și curator, specializat în relativism moral. A scris pentru diferite reviste și publicații naționale și internaționale. A fost, printre altele, curatorul Bucharest Biennale 1 (2005), al expozițiilor “How Innocent Is That?”, “Common Nostalgia” la Pavilion, “Hidden Shadows/Roma stories” Mobius Gallery, București. Este co-editorul PAVILION – journal for politics and culture, co-directorul Bucharest Biennale și președinte al board-ului organizațional BUCHAREST BIENNALE. Este membru al board-ului de selecție apexart New York (SUA).A  ținut numeroase prelegeri și conferințe la diverse instituții, printre care apex, New York; Badisher Kunstverein, Karlshrue; Casa Encedida, Madrid; Paris Photo, Paris,  Gulbenkian Centre, Lisabona, Kunsthalle, Viena. A publicat cartea “How innocent is that?” la Revolver Book, Berlin și “QUEER. Istorii ilustrate” la Black Button Books, București. Este lector la Universitatea București și profesor asociat Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Locuiește și lucrează în București.

Începând din luna noiembrie 2019, Clever devine FREE NOW, consolidându-și poziția de cea mai folosită aplicație de mobilitate urbană ce integrează serviciile de e-hailling și ridesharing, din România. Misiunea companiei este să eficientizeze transportul și traficul din orașe pentru a spori calitatea vieții.

Un proiect susținut de FREE NOW

Manager de proiect: Alexandru Manda

Graphic design: Filip Cocoș

Parteneri: IQADS, IGLOO, FEEDER.RO

——————————————————

English

TAG YOUR IDEAS: RĂZVAN ION X FREE NOW

November 27 – December 22 2019

Curator: Eugen Rădescu

Opening: November 27, 8 p.m.

Geostrategic love

The TAG YOUR IDEAS project continues the series of invited-artists with Răzvan Ion, one of the most well-known supporters of contemporary arts and freedom of expression in all its forms. Thus, on the alternative scene of Control, open daily and almost non-stop, Răzvan Ion proposes an installation that invites us to discover the city in which each of us lives, a representation of the temporary dwelling that concerns us.

“The aesthetic found in the photographs of Răzvan Ion is one of absence, of denied memories, of stylised human pathologies. Of seduction. The seduction of image and text. To gain access to the realm of imagination, we make use of the ordinary flow of things, when we find ourselves in it everything refers to transcendence, and for whomsoever makes use of imagination, it becomes a mirage. One visual mirage,” describes curator Eugen Rădescu Razvan’s installation for TAG YOUR IDEAS.

TAG YOUR IDEAS is a new visual communication platform for the city, completing the need to support an artistic manifestation that embraces our existence. Every day, hundreds of people come to Control Club for the promise we all respect: THE ALTERNATIVE. This is why, every month, a new artist will redesign the space of Control Club’s inner courtyard, sustaining a speech which has been already reflected by other artists about how public space can be exploited within the city, at the intersection between public and private. The eclectic conversation we create with this project completes an urban cultural dialogue that Control Club has started 11 years ago.

TAG YOUR IDEAS: RĂZVAN ION X FREE NOW

The wind rose is the graphical representation of the wind frequency on the eight cardinal and intercardinal directions, at a certain point or in a certain area of territory, here the city as a representation of the dwelling. Representation through an object (magnifying glass) creates the illusion of searching for a landmark to complete the whole vision. The rose represented in “Geostrategic Love” is also partial. Something is missing, something to be sought, found, added, built. As we approach, the city as a place of attachment and representation of everything we are in the daily journey takes on a different structure, explains Răzvan Ion.

Răzvan Ion is a theoretician, curator and cultural manager. He was an associate professor and lecturer at University of California, Berkeley; Lisbon University; Central University of New York; University of London; Sofia University; University of Kiev etc. He has held conferences and lectures at different art institutions like Witte de With, Rotterdam; Kunsthalle Vienna; Art in General, New York; Calouste Gulbenkian, Lisbon; Casa Encedida, Madrid etc. He is the co-founder of Bucharest Biennale, Pavilion Journal and Reforma Photo Days (toghether with Eugen Rădescu). As an artist he has exhibited in Bucharest Biennale, Poznan Biennial, SKC Gallery -Belgrade, National Museum of Art – Cluj, ICA – Bucharest, NY Experimental Festival, InterFACES–Bangkok, Centro Cultural del Matadero – Madrid, International Photo Ljubljana, Going Public – Milano, CCA Ekaterinburg, National Museum of Art – Timișoara, ICA Budapest, New Langton –San Francisco etc. He was a professor at the University of Bucharest, where he teached Curatorial Studies and Critical Thinking. Recently he was the curator of Bucharest Biennale 8, together with Beral Madra. He is the coordinator and chief curator of creart Gallery since 2017. Lives and works in Vienna.

Eugen Rădescu is  cultural manager, curator with background in moral relativism and political ethics. He wrote for various magazines and newspapers. He curated, among others, Bucharest Biennale 1 (2005) with the theme “How Innocent Is That?”, "Common Nostalgia" la Pavilion, “Hidden Shadows/Roma stories” Mobius Gallery, Bucharest. . He is co-editor of PAVILION – journal for politics and culture and co-director of Bucharest Biennale and the chairman of the organisational board of PAVILION and BUCHAREST BIENNALE. He is member of the selection board at apexart NYC. He held different lectures at several institutions such as apex, New York, Badisher Kunstverein, Karlshrue, Casa Encedida, Madrid, Paris Photo, Paris,  Gulbenkian Centre, Lisbon, Kunsthalle, Wien. He published the book “How Innocent Is That?” at Revolver Book Berlin and “QUEER. Istorii ilustrate” la Black Button Books, Bucharest. He is professor at Bucharest University and Babeș-Bolyai University, Cluj. Lives and works in Bucharest.

Starting November.

Share This